2018 február 25

RSS Facebook

Hirdetés
2013. december 10. kedd, 13:15

Az új közösségi (EU-s) légifuvarozó alapítására vonatkozó alapvető szabályok, 1. rész

Értékelés:
(0 értékelés)


Az új közösségi (EU-s) légifuvarozó alapítására vonatkozó alapvető szabályok

Az utóbbi időben – főleg a Malév megszűnése, illetve a Sólyom-ügy kapcsán –  egyre többet beszélnek egy új légitársaság megalapításának lehetőségéről és feltételeiről. Ebben a cikkben ezt a témakört, azaz a légi fuvarozó alapítására vonatkozó szabályokat szeretnénk részletesen körüljárni. Ehhez a légügyi hatóságtól kaptunk szakmai segítséget.
Egy közösségi fuvarozónak három alapvető engedéllyel kell rendelkeznie, amennyiben légi járatot kíván működtetni:


„Üzemben tartási engedély – Air Operator Certificate (AOC)”: szakmai alkalmasság megállapítása – egy vállalkozás számára kiadott bizonyítvány arról, hogy a kérdéses szervezet rendelkezik azokkal a szakmai képességekkel és szervezettel, amelynek révén a közösségi vagy adott esetben a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően biztosítani tudja a bizonyítványban felsorolt légi járművek tekintetében a kereskedelmi légi személy- áru és posta szállítási tevékenységek biztonságos folytatását;


„Folyamatos légialkalmasság-irányító szervezet engedély” – Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO) – légialkalmas állapot fenntartására vonatkozó műszaki szervezet fenntartására vonatkozó alkalmasság megállapítása – a tulajdonos felelős az általa üzembentartott légi járművek légialkalmasságának fenntartásáért és folyamatos biztosításáért. CAMO engedély szükséges az üzemben tartási engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység (AOC) végzésére


„Működési engedély Operating License (OL)”: megfelelő vállalati struktúra és pénzügyi alkalmasság megállapítása – egy vállalkozás számára kiadott bizonyítvány arról, hogy a vállalkozás működésével kapcsolatosan a tulajdonosi szerkezete, a tényleges irányítása, a pénzügyi, finanszírozási háttere megfelel a légi járatok nyújtásához támasztott követelményeknekA három engedély tekintetében három EK rendelet az irányadó. Ezek részletesen tartalmazzák a szabályokat.


Q      Az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról


Működési engedély Operating License (OL) szabályai


Q A Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról.

Üzemben tartási engedély – Air Operator Certificate (AOC) szabályai

Q A Bizottság 2042/2003/EK rendelete (2003. november 20.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról

Folyamatos légialkalmasság-irányító Szervezet engedély – Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO)

Emellett a fuvarozónak igazolnia kell, hogy tulajdonjog vagy sima bérleti megállapodás (dry-lease) révén egy vagy több légi jármű a rendelkezésére áll, melyet (melyeket) a légiközlekedési hatóság Magyarország állami légi jármű lajstromába felvesz. (lajstromozza).


AOC és OL követemények és eljárások:

A működési engedély megadása és érvényessége mindenkor annak függvénye, hogy a légi fuvarozó rendelkezik-e a működési engedélyben foglalt tevékenységi köröket megállapító érvényes AOC-val. (1008/2008 EK rendelet, II. fejezet, 6. cikk, (1))

Az alábbi összefoglaló kiemeli a jogszabályok új fuvarozóra vonatkozó legfontosabb elemeit:

Az Európai parlament és a Tanács 1008/2008/EK rendelete (2008. szeptember 24.) a közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról


A rendelet az alábbiakat szabályozza: (I. fejezet, 1. cikk, (1))


a közösségi légi fuvarozók engedélyeinek kiadását, a közösségi légi fuvarozóknak a közösségen belüli útvonalakon légi járatok működtetésére vonatkozó jogait, valamint a közösségen belüli légiközlekedési szolgáltatások díjainak megállapítását szabályozza.


Az engedély kiadásának feltételei (II. fejezet, 4. cikk)


Valamely tagállam illetékes engedélyező hatósága akkor ad ki működési engedélyt egy adott vállalkozás részére, ha:


a) a központi ügyvezetésének helye abban a tagállamban található;

b) ugyanazon tagállam nemzeti hatósága által kiállított érvényes AOC-val rendelkezik, mint amelynek illetékes engedélyező hatósága a közösségi légi fuvarozó működési engedélyének megadásáért, elutasításáért, visszavonásáért és felfüggesztéséért felelős;

c) tulajdonjog vagy sima bérleti megállapodás révén egy vagy több légi jármű a rendelkezésére áll;

d) a vállalkozás fő tevékenysége légi járatok működtetése, vagy kizárólagosan, vagy légi jármű kereskedelmi működtetésével vagy légi jármű javításával és karbantartásával kombinálva;

e) vállalati struktúrája lehetővé teszi, hogy az illetékes engedélyező hatóság végrehajtsa e fejezet rendelkezéseit;

f) a vállalat több mint 50 %-a a tagállamok és/vagy azok állampolgárai tulajdonában van, és az a tagállamok és/vagy azok állampolgárai tényleges ellenőrzése alatt áll, akár közvetlen, akár közvetett módon egy vagy több közvetítő vállalaton keresztül, kivéve ha erre harmadik országgal kötött olyan megállapodás vonatkozik, amelyben a közösség részes fél;

g) megfelel az 5. cikkben előírt pénzügyi feltételeknek;

h) eleget tesz a 11. cikkben és a 785/2004/EK rendeletben előírt biztosítási követelményeknek; és

i) eleget tesz a 7. cikkben meghatározott, a jó hírnévre vonatkozó rendelkezéseknek.

A működési engedély kiadásának pénzügyi feltételei (I. fejezet, 5. cikk)


(1) Az illetékes engedélyező hatóság alaposan megvizsgálja, hogy a működési engedélyért először folyamodó vállalkozás igazolni képes azt, hogy:

a) megalapozott feltételezés alapján megállapított tényleges és lehetséges kötelezettségeinek a működése megkezdésétől számított 24 hónapig bármikor meg tud felelni; és

b) megalapozott feltételezés alapján megállapított, az üzleti tervnek megfelelő működésből eredő állandó és működési költségeit a működés megkezdésétől számított három hónapig fedezni tudja a működésből származó bárminemű bevétel számításbavétele nélkül.


(2) Az (1) bekezdésben említett vizsgálat céljából minden kérelmező üzleti tervet nyújt be legalább a működés első három évére vonatkozóan. Az üzleti terv részletesen bemutatja a kérelmező pénzügyi kapcsolatait olyan egyéb kereskedelmi tevékenységekkel, amelyeket a kérelmező közvetlenül vagy kapcsolódó vállalkozásokon keresztül folytat. A kérelmező rendelkezésre bocsát továbbá minden vonatkozó információt, különösen az I. melléklet 1. pontjában említett adatokat.Az 5. cikk értelmében benyújtandó információk:1. Az első alkalommal engedélyért folyamodó fuvarozó pénzügyi alkalmasságának megállapításához szükséges információk (számviteli beszámolók, kimutatások, finanszírozási források, üzleti terv stb.)A működési engedély érvényessége (II. fejezet, 8. cikk, (1))

A működési engedély mindaddig érvényben marad, amíg a közösségi légi fuvarozó megfelel e fejezet követelményeinek.


A közösségi légi fuvarozónak az illetékes engedélyező hatóság kérésére bármikor tudnia kell igazolni azt, hogy az e fejezetben ismertetett valamennyi követelménynek eleget tesz.

Bizottság 859/2008/EK rendelete (2008. augusztus 20.) a 3922/91/EGK tanácsi rendeletnek a kereskedelmi célú repülőgépes közlekedési szolgáltatásokra alkalmazandó közös műszaki követelmények és közigazgatási eljárások tekintetében történő módosításáról

A rendelet III. melléklete tartalmazza a részletes szabályokat.


A Légügyi Hivatal által megkövetelt információk és dokumentumok listája a Légügyi Hivatal ügyfélszolgálatán található. A nyomtatvány kitöltése és tartalmának benyújtása elengedhetetlen az engedély kiadásához. A dokumentumokat a rendelet követelményei szerint kell elkészíteni.

 

NKH LH 

Cikkünk a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatásával készült!